Agenda årsmöte Bro Belysningsförening 2022-08-27

 

  • 1 Öppnande

 

  • 2 Val av ordförande

 

  • 3 Val av sekreterare

 

  • 4 Val av justerare

 

  • 5 Verksamhetsåret 2021-2022

 

  • 6 Ekonomisk redogörelse

 

  • 7 Revisorernas berättelse

 

  • 8 Val av funktionärer

                     

  • 9 Övriga frågor

 

 

 

BRO BELYSNINGSFÖRENING                                                                                                                          PROTOKOLL

                                                                                                                                                                                    2022-08-27


Årsmöte på logen

1. Öppnande

Eva Carlsson som utsetts till ordförande öppnade mötet och hälsande alla välkomna.

 

2. Val av ordförande

Till ordförande valdes Eva Carlsson.  

 

3. Val av sekreterare

Till sekreterare valdes Ida Johansson.

 

4. Val av justerare

Till justerare valdes Rikard Carlsson och Magnus Karlsson.

 

5. Verksamhetsåret 2021-2022.

Ordförande för mötet gick igenom verksamhetsberättelsen.  Verksamhets-berättelsen lades till handlingarna.

 

6. Ekonomisk redogörelse

Henric Carlsson redovisar ekonomin för föreningen. Just nu finns 32 454 kr på kontot.

 

7. Revisorernas berättelse

Revisorerna har granskat räkenskaperna och funnit dem riktigt förda varför styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

 

8. Val av funktionärer

                      Eva Carlsson, ordförande                         1 år omval

                      Henrik Carlsson                                         1 år kvar

                      Ida Johansson                                           1 år kvar

                      Anders Carlsson                                       1 år omval

                      Anna-Karin Engrup                                   1 år omval    

                     

                     Styrelsesuppleanter:

                     Staffan Johansson                                     omval

                     Bruno Sandberg                                         omval

 

                     Revisorer:

                     Lena Carlsson                                            omval

                     Anne Sommer                                           omval                                 

 

                    Valberedning:

                    Magnus Carlsson                                      omval

                    Magnus Karlsson                                      omval

                    Festkommitté:

                    Magnus och Sara                                      1 år kvar, sammankallande

                    Magnus och Ida                                         1 år kvar

                    Henric och Jenny                                                           

                    Niklas och Jaquline                                  

                     

                     Arbetskommitté:

                     Anders Carlsson, sammankallande

                    Tore Karlsson

                     Per Strand

                     Niklas Fransson

 

                    Dasskötare:

                    Lena Carlsson

 

9. Övriga frågor

Anders Carlsson tar upp att fiskevårdsföreningen har lämnat in en ansökan till Länsstyrelsen om att rensa upp i dammen.

 

Anne berättar att det numera finns en plats vid torget där man kan lämna eller låna böcker. Anne påpekar att man även kan sätta upp skyltar med budskapet ”tack för att du kör långsamt” för att få bukt med trafiken i byn.

 

Gertrud presenterar Dennis som nu är delägare i skolan. Hon vill även be alla vara uppmärksamma då deras båthus vid Vikholmen blivit vandaliserat i juni. Om man är intresserad av serietidningar så har Gertrud flera att skänka då Thomas var en samlare.
 

Niklas påpekar att Tore har en idé att sätta ner rör där vi ska placera hastighetsmätaren för att underlätta för flytt och att den står stabilt. Arbetskommittén kollar vidare på det. 

 

Ordförande för mötet Eva Carlsson tackade för visat intresse och avslutade mötet

 

 

Vid protokollet:
  

Ida Johansson                                           Eva Carlsson                        

Sekreterare                                                Ordförande  

                                         

 Rickard Carlsson                                     Magnus Karlsson

Justerare                                                   Justerare

Verksamhetsberättelse för Bro Belysningsförening
2021-08-28 t.o.m 2022-08-27

Styrelsen har bestått av:
Eva Carlsson, ordf.
Anders Carlsson vice ordf.
Ida Johansson, sekr.
Henrik Carlsson kassör
Anna-Karin Engrup ledamot
Vi har haft 1 protokollfört styrelsemöte.

Efter två år med restriktioner till följd av Covid-pandemin, har vi i år kunnat träffas igen och återupptagit flera av Bros traditioner.
I januari inleddes året med julgransdans på Bro torg och på midsommarafton samlades vi igen för att göra midsommarstång och dansa kring den. Gudstjänst på logen med våffelcafe’ ordnades också igen i mitten av juni.
Årensning, fika och årsmöte på logen äger rum den 27/8. Festkommittén hälsar välkomna till fest kl 18.
Behållningen i kassan är 32 454 kr
Bro 2022-08-17

Eva Carlsson Anders Carlsson Henrik Carlsson

Ida JohanssonAnna-Karin Engrup